Français / English
2012 - 2011 - 2010
20 / 10 / 2011 - 05 / 04 / 2011 - 30 / 03 / 2011 - 27 / 03 / 2011 - 01 / 03 / 2011

Yoshihiro TATSUKI
Web Magazine OPENERS

01/03/2011

Yoshihiro TATSUKI presents his photos in Openers, a Japanese web magazine.
A photo a day for one year.
Go take a look.

http://openers.jp/culture/tatsuki_yoshihiro/shashinki201101.html